Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Με την πρόσβαση και χρήση του παρόντος Δικτυακού Τόπου για το ξενοδοχείο ANEMONE HOMES , συμφωνείτε και αποδέχεστε τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες:

Περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου

Ο Δικτυακός Τόπος και όλο το περιεχόμενό του, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, φωτογραφιών, λογοτύπων και άλλου υλικού, και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο ανωτέρω υλικό, είναι ιδιοκτησία της Εταιρείας. Ο Δικτυακός Τόπος ή οποιοδήποτε μέρος αυτού δεν μπορεί να αναπαραχθεί, αντιγραφεί, πουληθεί, μεταπωληθεί ή εκμεταλλευθεί εμπορικά για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς την ρητή έγκριση από την Εταιρεία.

Σύνδεσμοι

Ο Δικτυακός Τόπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους σε άλλους δικτυακούς τόπους. Η Εταιρεία παρέχει αυτούς τους συνδέσμους προς διευκόλυνσή σας και δεν είναι υπεύθυνη για τις ενέργειες και πράξεις αυτών των ανεξάρτητων δικτυακών τόπων. Η ύπαρξη αυτών των συνδέσμων σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει την αποδοχή μας ή υποστήριξη του περιεχομένου, των διαφημίσεων, των προϊόντων, των υπηρεσιών, της πολιτικής ή οποιουδήποτε υλικού που εμφανίζεται σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους.

Τεχνολογία εντοπισμού

Ο Δικτυακός Τόπος μπορεί αν χρησιμοποιεί «cookies», εικονοκύταρα (pixels) μη εμφανή, web beacons και άλλες τεχνολογίες για να αποκτήσει πληροφορίες για εσάς. Τα «cookies» είναι αρχεία κειμένου τα οποία αποστέλλονται στον διαδικτυακό περιηγητή σας (browser) από έναν διακομιστή (web server) και αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Δίδει στον υπολογιστή σας μία μοναδική ταυτότητα, η οποία γίνεται η ταυτότητά σας όταν επιστρέψετε στον Δικτυακό Τόπο και σε συναφείς δικτυακούς τόπους. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον διαδικτυακό περιηγητή σας να μην αποδέχεται «cookies». Όμως μη αποδεχόμενοι «cookies» μπορεί να επηρεάσετε την δυνατότητά σας να πραγματοποιείτε κάποιες συναλλαγές. Πληροφορίες που λαμβάνονται μέσω μη εμφανών εικονοκυτάρων (pixels) χρησιμοποιούνται και μεταφέρονται συγκεντρωτικά.

Όροι

Ο παρών Δικτυακός Τόπος και το περιεχόμενό του, παρέχεται «ως έχει», χωρίς οποιαδήποτε εγγύηση ή εγγυοδοτική δήλωση, ούτε έμμεση ούτε άμεση, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριζομένων σε εγγυήσεις ή νομίμους τίτλους και έμμεση εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό.

Περιορισμός ευθύνης

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥΣ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ Ή ΒΛΑΒΗ Ή ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΊΤΕ ΑΜΕΣΗ ΕΊΤΕ ΕΜΕΣΗ, ΘΕΤΙΚΗ Ή ΑΡΝΗΤΙΚΗ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΣΟΔΩΝ) ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Ή ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ Ή ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΑΣ ΖΗΜΙΑΣ.

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να προφυλάξετε την Εταιρεία, τους υπαλλήλους τους, τους διευθυντές, τους αντιπροσώπους τους, από οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση, συμπεριλαμβανομένων των ευλόγων εξόδων δικηγόρων τα οποία τυχόν καταβάλει οποιοσδήποτε τρίτος λόγω της χρήσης του Δικτυακού Τόπου, της παράβασης από εσάς των παρόντων όρων και συμφωνιών ή παραβίασή σας οποιουδήποτε νόμου ή δικαιωμάτων τρίτων.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Κάθε διαφορά ή διένεξη που αφορά τον Δικτυακό Τόπο ή τους παρόντες όρους, συμφωνίες ή όρους κρατήσεων/ακυρώσεων, που πραγματοποιούνται μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου, θα διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια της περιοχής όπου εδρεύει η εταιρεία.

Τροποποιήσεις

Οι παρόντες όροι και συμφωνίες μπορούν να τροποποιηθούν, συμπληρωθούν οποτεδήποτε και η συνεχιζόμενη χρήση του Δικτυακού Τόπου θα αποτελεί αποδοχή σας τυχόν αλλαγών, τροποποιήσεων ή συμπληρώσεων.